شیب‌سنج دیجیتال
_

HDI-PRO

شیب‌سنج دیجیتال HDI-PRO ، یک شیب‌سنج دستی دومحوره است که برای اندازه‌گیری شیب با دقت 10 ثانیه قوسی در ° 5± و دقت 1 دقیقه قوسی در بازه‌ی °180± طراحی شده است. جبران‌سازی دمایی، قابلیت کالیبراسیون سریع و امکان ارتباط با شیب سنج های سری ETC و UTC را به محصولی قابل اطمینان برای محیط‌های عملیاتی تبدیل کرده است.

شیب‌سنج دیجیتال
_

HDI-NANO

شیب‌ســنج دیجیتــال HDI-NANO ،یــک شــیب‌ســنج دســتی دومحـوره اسـت کـه بـرای اندازه گیـری شـیب سـطوح در بـازه °180± و بـا دقتـی بهتـر از °0.030 طراحـی شـده اسـت. اندازهگیـری مطلق و نسـبی، جبران‌سـازی دمایـی و قابلیـت کالیبراسـیون سـریع، HDI-NANO را بـه محصولـی قابـل اطمینـان بـرای محیط‌های عملیاتی و کاربردهـای صنعتـی تبدیل کرده اسـت.

شیب‌سنج استاتیک
_

UTC-PRO

حسگر UTC-PRO، طراحی‌شده بر اساس شتاب‌سنج خطیِ میکرو الکترومکانیکی (MEMS)، یک شیب‌سنج استاتیکیِ دومحوره است که در بازه °5± زاویه با افق محلی را با دقتی بهتر از 10 ثانیه قوسی اندازه می‌گیرد. این حسگر به طور ویژه برای محیط‌های عملیاتی توسعه یافته‌ است و به لطف استفاده از «پردازش سه بعدی داده های شتاب» توانسته‌ است دقت خود را در کل بازه‌ی اندازه گیری حفظ کند.

شیب‌سنج استاتیک
_

ETC-PRO

حسگر ETC-PRO، طراحی‌شده بر اساس شتاب‌سنج خطیِ میکرو الکترومکانیکی(MEMS)، یک شیب‌سنج استاتیکیِ دومحوره است که در بازه °180± زاویه با افق محلی را با دقتی بهتر از °0.015 اندازه می‌گیرد. این حسگرها به طور ویژه برای محیط‌های عملیاتی توسعه یافته‌اند و به لطف استفاده از «پردازش سه بعدی داده های شتاب» توانسته‌اند دقت خود را در کل بازه‌ی اندازه گیریِ °180± حفظ کنند.

موقعیت و جهت‌یاب
_

GPS-RTK

GPS-RTK North Finder یک سیستم ماهواره‌ای است که برای تعیین دقیق موقعیت جغرافیایی و جهت‌یابی استفاده می‌شود. این محصول یک ابزار دقیق است که از تکنولوژی ماهواره‌ای GPS به همراه ارتباطات رادیویی با یک ایستگاه مبنا استفاده می‌کند تا جهت شمال را تعیین کند.