رفتارسنجي در پروژه هاي ژئومكانيكي

استفاده از ابزاردقيق و رفتارسنجي در پروژه¬هاي ژئومكانيكي، مي¬تواند علاوه بر كنترل مستمر روند اجرايي پروژه و فراهم آوردن زمينه و امكانات بهينه¬سازي روش اجرا، متناسب با واقعيات موجود و عکس العمل سازه، ارزيابي وضعيت واقع� ... Read more